21. 03. 2024

NSS k prodeji stavebního pozemku


Vážení,

rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“) ve věci 4 Afs 64/2023 – 44. NSS v rozsudku posuzoval DPH při prodeji nezastavěných pozemků.

Dle současného znění zákona o DPH platí, že dodání nezastavěného pozemku, který není stavebním pozemkem, je osvobozeno od DPH (plnění bez nároku na odpočet daně). Zákon o DPH zároveň explicitně uvádí, co se stavebním pozemkem rozumí. V praxi však často rozlišení (ne)stavebního pozemku činí nemalé potíže.

O co se v uvedeném rozsudku jednalo?

Plátce DPH při prodeji pozemků uplatnil osvobození od DPH, jehož podmínky považoval za splněné. Argumentoval jednak absencí subjektivního záměru zhotovit na pozemcích stavbu, zároveň i absencí potřebného správního úkonu. Jednalo se o pozemky, které se nacházely v zastavitelné ploše s funkčním využitím obchodně průmyslová zóna, tj. dle územního plánu byly určeny k zastavění.

Krajský soud („KS“) v dané věci došel k závěru, že předmětem dodání byly stavební pozemky, jelikož došlo k naplnění obou podmínek stanovených zákonem o DPH. Dle KS podmínkou pro zařazení pozemku do kategorie stavebního není existence subjektivního záměru zhotovit konkrétní stavbu. Krajský soud vymezil 2 podmínky, při jejichž splnění lze pozemek považovat za stavební dle §56 odst. 2 písm. a) bod 1, tj. na daném pozemku má být zhotovena stavba a pozemek je nebo byl předmětem stavebních prací či správních úkonů za účelem zhotovení stavby pevně spojené se zemí.

Vyjádření NSS

Nejvyšší správní soud se ztotožnil s rozhodnutím Krajského soudu, soudy tak shodně dospěly k závěru, že předmětem dodání byly stavební pozemky.

NSS přitom potvrdil, že stěžejní je úmysl smluvních stran ke zhotovení stavby na pozemku, nikoliv však subjektivní, ale postačující jsou obecné indicie. V daném případě byly pro splnění první podmínky (na pozemku má být zhotovena stavba) dostačující znalecké posudky na ocenění pozemků a také skutečnost, že si kupující uplatnili nárok na odpočet DPH. Splnění první podmínky zároveň podpořila i skutečnost, že si plátce před prodejem vyžádal územní plán o zastavitelnosti pozemků. Ze všech okolností dle soudů tudíž vyplynulo, že na předmětných pozemcích má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí (byť nekonkrétní), resp. že předmětem posuzovaných plnění bylo dodání pozemků určených k zastavění.

NSS zároveň potvrdil, že správním úkonem za účelem zhotovení stavby (druhá podmínka vymezující stavební pozemek dle zákona o DPH) je i samotný územní plán.

Pokud v praxi řešíte právě prodej pozemků a nejste si jistí aplikací DPH, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@clarksonhyde.cz

Hledáme posily do týmu
Auditor / Asistent auditora - před dokončením zkoušek Více
Asistent daňového poradce (Tax Consultant) Více
Clarkson Hyde