30. 10. 2023

Konsolidační balíček 2024 - daně z příjmů


Vážení,

dne 13. 10. 2023 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení tzv. konsolidační balíček. Zákon bude novelizovat více než šest desítek zákonů. Nejvíce změn je v oblasti daní, a to hlavně daní z příjmů, DPH, daně z nemovitých věcí, spotřebních daní a daně z hazardních her.

S ohledem na rozsah nové úpravy není cílem tohoto příspěvku podat vyčerpávající přehled, ale představit Vám souhrn nejdůležitějších změn. V tomto příspěvku přinášíme přehled změn v souvislosti s daní z příjmů fyzických a právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob

 • sazba daně – novela snižuje hranici pro aplikaci vyšší sazby daně ve výši 23 % od 36násobku průměrné mzdy (v současném znění je stanovena hranice 48násobku);

 • zaměstnanecké benefity:
  • soukromé použití manažerského vozidla – zavádí se třetí sazba pro výpočet nepeněžního příjmu zaměstnance při poskytnutí bezemisního vozidla zaměstnavatele, a to ve výši 0,25 % ze vstupní ceny;
  • příspěvky na stravování – sjednocují se podmínky pro osvobození od daně; nově bude osvobození od daně v případě nepeněžního plnění (stravenky, závodní stravování) stejné jako v případě tzv. stravenkového paušálu (tj. osvobozeno do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin);
  • nepeněžní benefity (např. zdravotní zboží, služby, příspěvky na kulturní a sportovní akce, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů) – bude zaveden limit pro osvobození od daně, a to ve výši poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období (cca 20 000 Kč);

 • slevy na dani – zrušuje se sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné); zrušuje se sleva na studenta; zpřísňují se podmínky pro uplatnění slevy na manžela (maximální výše příjmu 68 000 Kč jako doposud, nadto manžel musí žít ve společně hospodařící domácnosti s dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let);

 • prodej cenných papírů / podílů – bude zaveden strop pro osvobození od daně ve výši 40 000 000 Kč za zdaňovací období; změna s předpokládanou účinností až od 1. 1. 2025;

 • další změny:
  • navázání limitu pro aplikaci srážkové daně u dohod o provedení práce (DPP) na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení pevné částky ve výši 10 000 Kč);
  • zrušení osvobození u státního příspěvku ke stavebnímu spoření (nově bude považován za ostatní příjem);
  • limitace osvobození u příjmů z hazardních her;
  • zrušení osvobození příjmů poskytnutých zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnancům;
  • zrušení nezdanitelné části základu daně (možnost si snížit základ daně) v podobě zaplacených členských příspěvků a úhrad za zkoušky ověřující další vzdělávání;
  • zavedení „obecného“ limitu ve výši 50 000 Kč pro osvobození u ostatních příjmů stejného druhu;

 • doplnění k pojistnému:
  • OSVČ:
   • zvýšení hranice ročního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, a to na 55 % daňového základu (současně 50 %);
   • postupné zvyšování minimálního měsíčního vyměřovacího základu, a to vždy o 5 % pro každý rok (v současnosti 25 % průměrné mzdy, pro rok 2024 se bude jednat o 30 %, navýšení na konečných 40 % od roku 2026);
   • zvýšení nemocenského pojištění na 2,7 % z vyměřovacího základu (ze současných 2,1 %);

  • zaměstnanci:
   • dojde ke zpřísnění u dohod o provedení práce (DPP) – hranice pro odvod pojistného se bude odvíjet od průměrné mzdy a limit se bude lišit dle toho, zda má zaměstnanec DPP u jednoho či více zaměstnavatelů;
   • nově bude zavedeno nemocenské pojištění pro zaměstnance (pojistné na sociální zabezpečení bude činit 7,1 %, z čehož 6,5 % bude představovat důchodové pojištění a zbytek připadne na nemocenské pojištění).

Daň z příjmů právnických osob / účetnictví

 • sazba daně – dojde ke zvýšení sazby daně na 21 % (ze současných 19 %);

 • zaměstnanecké benefity:
  • nepeněžní benefity – výdaje zaměstnavatele na nepeněžní plnění (ve formě např. příspěvku na zájezdy, sportovní akce, tištěné knihy, možnosti využívat rekreační, zdravotnická nebo vzdělávací zařízení) dle současného § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, pokud budou takové benefity současně osvobozené na straně zaměstnance;
  • stravování – daňová uznatelnost příspěvků na stravování by měla být posuzována dle stávajícího § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. zákona o daních z příjmů (dle nové úpravy se bude jednat o § 24 odst. 2 písm. j bod 4.); daňová uznatelnost tak bude vázaná na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;
  • benefity pro rodinné příslušníky – nově bude možné považovat za daňově uznatelné i benefity pro rodinné příslušníky zaměstnance, a to dle novelizovaného § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů (tj. daňová uznatelnost ve vztahu k nákladům na pracovní a sociální podmínky vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu atd.);

 • další změny:
  • tiché víno – zrušuje se daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 Kč;
  • limit daňové uznatelnosti pro vozidla – jako daňový náklad (ve formě odpisu) bude možné uplatnit pouze poměrnou část odpisů u vozidla kategorie M1 (omezení ve výši 2 000 000 Kč);
  • mimořádné odpisy – prodlužuje se možnost uplatnit mimořádné odpisy, a to pouze pro bezemisní vozidla pořízená v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028;
  • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí – dojde ke zúžení povinnosti pro oznamování příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi, které by byly předmětem daně vybírané srážkou, ale jsou od daně osvobozeny nebo na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nepodléhají v ČR zdanění (pro vybrané pasivní příjmy);
  • vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů – nově bude stanovena možnost vyloučit ze základu daně kurzové rozdíly, které nebyly v daném zdaňovacím období realizovány (do základu daně se zahrnou až když bude kurzový rozdíl realizován); poplatník bude muset být v režimu vylučování kursových rozdílů (nutnost oznámit správci daně);

 • doplnění k novele zákona o účetnictví:
  • zavedení možnosti vést účetnictví v jiné než české měně (USD, EUR, GBP) v případě, že se jedná o tzv. funkční měnu účetní jednotky (měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí);
  • vybrané účetní jednotky budou mít povinnost sestavit a zpřístupnit tzv. zprávu o daních z příjmů (týkat by se mělo účetního období započatého nejdříve od 22. 6. 2024) a zprávu o udržitelnosti (od účinnosti novely by se měla týkat vybraných účetních jednotek).

S ohledem na probíhající legislativní proces nelze výše uvedené změny považovat za definitivní, a proto jej i nadále sledujeme. Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Lenka Kolmanová                                           Michaela Kozminská
kolmanova@edmutilitas.cz                              kozminska@edmutilitas.cz

 

Hledáme posily do týmu
Auditor / Asistent auditora - před dokončením zkoušek Více
Asistent daňového poradce (Tax Consultant) Více
Clarkson Hyde