13. 01. 2023

Uplatňujete správně DPH u dodávek zboží mimo EU?


Vážení čtenáři,

v našem dřívějším příspěvku jsme pro Vás připravili shrnutí základních informací o aplikaci DPH u dodávek zboží v rámci EU. V tomto příspěvku naleznete informace a praktické příklady při aplikaci DPH u dodávek zboží ze země mimo EU („dovoz“) a do zemí mimo EU („vývoz“). Příspěvek se týká transakcí pouze mezi dvěma subjekty, osobami povinnými k dani (podnikateli), kdy tuzemský podnikatel (pořizovatel / dodavatel) je v zde registrován k DPH.

Dovoz zboží do ČR ze země mimo EU

Pokud dovážíte zboží, které je propuštěno na Váš účet do volného oběhu v České republice (jste tzv. deklarantem), pak v daňovém přiznání odvedete DPH (ř. 7 daňového přiznání, popř. ř. 8 pro snížené sazby DPH). Pokud splňujete podmínky pro uplatnění odpočtu daně, zároveň si DPH odečtete (ř. 43 daňového přiznání, popř. ř. 44 pro snížené sazby DPH). Taková transakce pro Vás tak může být daňově neutrální.

Daňovým dokladem je „rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu“, nikoliv faktura od dodavatele. Plnění tak do daňového přiznání uvedete za zdaňovací období, do kterého spadá den, který je uveden jako den propuštění zboží do volného oběhu na samotném rozhodnutí. Dovoz se neuvádí do kontrolního hlášení.

Propuštění zboží do volného oběhu je nejčastějším titulem pro vznik povinnosti přiznat DPH. Tam, kde k propuštění dojde, vzniká dovozci povinnost přiznat daň (dle lokálních pravidel). Dovozcem je myšlena osoba, na jejíž účet je zboží propuštěno (tj. standardně deklarant uvedený na rozhodnutí).

  • pozor na místo plnění v jiném členském státě EU

Je třeba myslet na to, že pokud dovážíte zboží do jiných členských států EU, kde je ukončena jeho přeprava, pak Vám zde pravděpodobně vznikne povinnost přiznat daň v souladu s lokálními předpisy. Pokud tak uvažujete o takové transakci, doporučujeme již předem konzultovat její dopady s daňovým poradcem.

  • pozor na nákup zboží včetně montáže

Tato transakce je zvláštní tím, že v rámci jedné transakce jsou z pohledu tuzemského zákona o DPH uskutečněna dvě zdanitelná plnění, tj. dovoz zboží ze země mimo EU a samotné dodání zboží včetně montáže.

Místem plnění v obou případech bude tuzemsko, pokud je zde zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu a je zde i provedeno dodání zboží včetně montáže. V prvním případě bude osobou povinnou přiznat daň osoba, která je uvedena na celním rozhodnutím jako deklarant (dodavatel / tuzemský odběratel). Ve druhém případě (dodání zboží s montáží dodavatelem neusazeným v ČR) pak tuzemský odběratel.

Vývoz zboží z ČR do země mimo EU

Vývoz zboží je nutno dle tuzemského zákona o DPH chápat jako standardní dodání zboží spojené s přepravou či odesláním, tj. zdanitelné plnění s místem plnění tam, kde se přeprava či odeslání začíná uskutečňovat. Pokud jsou splněny podmínky pro osvobození plnění od DPH, daň se neodvádí.

Osvobození od DPH zde platí za předpokladu, že zboží je přepraveno / odesláno z tuzemska do země mimo EU, a to prodávajícím (příp. zmocněnou třetí osobou) nebo kupujícím (příp. zmocněnou třetí osobou), který nemá v ČR sídlo / místo pobytu / provozovnu.

Daňovým dokladem je standardně faktura. Plnění se uvádí na ř. 22 daňového přiznání za zdaňovací období, kdy došlo k propuštění zboží do režimu vývozu. Plnění se neuvádí do souhrnného hlášení ani do kontrolního hlášení.

Vývoz zboží (a tudíž splnění podmínek pro osvobození) se prokazuje rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země nebo jiným důkazními prostředky, např. dodací list s potvrzením o převzetí zboží odběratelem, přepravní doklady atd.

  • pozor na započetí přepravy mimo ČR

Předmětem české DPH je jedině vývoz zboží, jehož přeprava či odeslání začíná na území tuzemska. Pokud by tak tuzemský podnikatel např. dodával zboží do Švýcarska, které se v okamžiku započetí přepravy nachází na území Slovenska, nejedná se o plnění, které je předmětem daně v ČR, tj. není nutné zkoumat podmínky pro osvobození od DPH. Naopak, je nutné zkoumat daňové dopady, které taková transakce má v zemi, kde k započetí přepravy dochází.

Tuzemský podnikatel ve vztahu k přiznání v ČR uvede plnění na ř. 26, kde se uvádějí (mimo jiné) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, u kterých má plátce daně nárok na odpočet daně.

Výše uvedený souhrn popisuje informace vztahující se k aplikaci DPH u dodávek zboží z / do zemí mimo EU, nenahrazuje však stanovisko daňového poradce. Jedná se o oblast poměrně širokou a vzhledem k přeshraničnímu prvku i komplikovanou. V rámci příspěvku jsou uvedeny i příklady z praxe, kterých však může být nespočet. Pokud Vás tak zajímají doplňující informace či si nevíte rady s transakcí, kterou v praxi řešíte, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

\"michaela-kozminska-23\"

Hledáme posily do týmu
Auditor / Asistent auditora - před dokončením zkoušek Více
Asistent daňového poradce (Tax Consultant) Více
Clarkson Hyde